PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3 hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör az iskolai végzettség és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kerül meghatározásra. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, 2019. április 01-től 2024. március 30-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra).

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért. A könyvtári feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

- büntetlen előélet és, hogy a pályázó nem álljon könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

- cselekvőképesség

- a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás

- iskolai végzettség:

o szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy

o nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és az Országos Képzési Jegyzék szerinti segédkönyvtáros szakképesítés

- tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga)

- az iskolai végzettségnek, szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,

- vezetői gyakorlat

- az iskolai végzettségnek, szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,

- egészségügyi alkalmasság

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Illetmény és egyéb juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján.

A pályázathoz csatolandó iratok:

- motivációs levél

- fényképes szakmai önéletrajz

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)

- nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat másolata vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás másolata

- szakmai gyakorlat igazolása

- vezetői gyakorlat igazolása

- tudományos tevékenység igazolására kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatása, projektben való részvétel igazolása

- foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő tárgyalást kéri vagy sem.

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja Veszprém város honlapján megjelentetésre kerülhet-e vagy sem (a nyilatkozat letölthető a www.veszprem.hu honlap Közérdekű adatok/Intézményvezetői pályázatok menüből)

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 4.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt borítékban, „Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére, valamint elektronikusan (.pdf formátumban) a cperlaki@gov.veszprem.hu e-mail címre kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

Perlakiné Scharf Claudia csoportvezető (8200 Veszprém, Óváros tér 9. 2. em. 211. iroda, telefon.: 88/549-194, e-mail: cperlaki@gov.veszprem.hu).

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja meg, majd a képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. A vezetői megbízáshoz a miniszter egyetértése szükséges.

Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2019. április 01-től tölthető be.

Dr. Strenner Zoltán s.k.

KJB elnök